Gàidhlig

| Gaelic in the Highlands | Gàidhlig sa Ghàidhealtachd |

Tha a’ Chomhairle dealasach a thaobh na Gàidhlig agus a dualchais agus dh’aontaich i Plana Gaidhlig o chionn ghoirid, a tha ag aithneachadh gu bheil a’ Ghàidhlig cudromach ann am foghlam, sna h-ealain, ann an cultar, san eaconamaidh agus gu sòisealta a thaobh ar n-àite san t-saoghal an-diugh a chomharrachadh. Tha am plana a’ nochdadh prògram cheithir bliadhna agus a tha e a’ co-fhreagairt ri Plana Nàiseanta na Gàidhlig a rinn Bòrd na Gàidhlig. Tha e ag aithneachadh gum bu chòir beachdachadh air taobh na Gàidhlig ann am planadh obair na Comhairle agus ann a bhith a’ cur sin an gnìomh.

Tha Buidheann Buileachaidh na Gàidhlig, leis a’ Chomhairliche Hamish Friseal sa chathair, a’ cumail sùil air cùisean na Comhairle san raon chudromach seo dher n-obair.

’S e Comhairle na Gàidhealtachd fear de na prìomh ùghdarrasan ann an Alba a thaobh Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig.

’S e ar rùn spèis cho-ionann dhan Ghàidhlig is dhan Bheurla seach gu bheil a’ Ghàidhlig bunaiteach do dhualchas na Gàidhealtachd, agus a bhith cinnteach gu bheil soidhnichean rathaidean is thogalaichean  agus ar pàipearan is foillseachaidhean corporra a’ nochdadh na Gàidhlig. Sna mìosan a tha romhainn, tha sinn an dòchas cur gu mòr ri na tha de Ghàidhlig air an làrach-lìn againn.


A’ neartachadh na Gàidhealtachd |
Gaelic in the Highlands | Plana Gaidhlig | Gaelic Language Plan |
| Map of Gaelic education in the Highlands |
 | Gaelic Links | Gaelic Language Toolkit |
Buidheann Buileachaidh na Gàidhlig | Gaelic Implementation Group |

Gaelic Place-Names of Scotland


The Council is fully committed to the furtherance of the Gaelic language and culture and recently agreed a Gaelic Language Plan, which recognises the educational, artistic, cultural, social and economic importance of Gaelic in underpinning our place in the modern world. The plan sets out a four-year development programme and complements the National Plan for Gaelic produced by Bòrd na Gàidhlig. It recognises that the Gaelic dimension should be considered in the planning and implementation of all Council business.

The Gaelic Implementation Group, chaired by Councillor Hamish Fraser, oversees the Council’s interests in this important area of our work.

Highland is one of the leading authorities in Scotland in the provision of Gaelic medium education

Our  commitment is to give equal respect for Gaelic and English on the premise that Gaelic is an integral part of Highland life. to ensure that our road and building signage and our stationery and corporate publications feature Gaelic.  In the coming months, we hope to greatly increase the amount of Gaelic content on our web site.

  • Bookmark and Share
  • my alerts