Buidheann Buileachaidh na Gàidhlig

Raon-ùghdarrais

Read minutes and agendas  

Tha Geàrr-chunntasan agus Clàran-gnothaich airson Buidheann Buileachaidh na Gàidhlig rim faotainn an dà chuid ann am Beurla agus Gàidhlig.

’S e raon-ùghdarrais Buidheann Buileachaidh na Gàidhlig, taic agus brosnachadh a thoirt do chànan, dualchas agus cultar Gàidhlig na Gàidhealtachd, agus ceannas a chumail air mar a thathar a’ buileachadh Plana Gàidhlig na Comhairle.

Tha fiosrachadh nas mionaidiche mu na cumhachan iomraidh agus na cumhachdan is na dleastanasan a tha air an tiomnadh gu bhith fo ùghdarras na Comataidh, air am mìneachadh ann an Sgeama Tiomnaidh na Comhairle.

Is there anything wrong with this page?