The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - A

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

A

Alphabet

Aibidil

Afternoon

Feasgar

Again

A-rithist

Age

aois

Alive

beò

Angel

aingeal

Ankle

Caol na coise

Anorak

Anarag

Apple

Ubhal

Apples

Ubhlan

April

An Giblean

Apron

aparan

Area Meetings

Coinneamhan Roinne

Arms

Gàirdeanan

Audit and Scrutiny Committee

Comataidh an Sgrùdaidh

August

An Lùnastal

Autumn

Foghar, Am