The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - E

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

E

Ear

Cluas

Ears

Cluasan

Easy

Furasta

Education, Culture and Sport Committee

Comataidh an Fhoghlaim, a’ Chultair is an Spòrs

Egg

Ugh

Eggs

Uighean

Eight

Ochd

Elbow

Uillinn

Empty

Falamh

End

Deireadh

Eye

Sùil

Eye-brow

Mala

Eyelash

Rosg