The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - G

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

G

Gaelic Committee

Comataidh na Gàidhlig

Girl

Nighean

Glass

Glainne

Glasses

Glainneachan

Gloves

Miotagan

Goldfish

Òr-Iasg

Good

Math

Grandma

Seanmhair

Grandpa

Seanair

Green

Uaine

Grey

Glas