The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - J

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

J

Jacket

Seacaid

Jam

Silidh

January

Am Faoilleach

January

Am Faoilteach

Jigsaw

Mìrean-measgaichte

Joint Boards

Co-bhùird

Joint Committees

Co-chomataidhean

Joint Committee for Action in Community Care

Co-chomataidh Gnìomha airson Cùram Coimhearsnachd

Joint Committee on Children and Young People

Co-chomataidh air Clann is Daoine Òga

Juice

Sùgh

July

An t-Iuchar

Jumper

Geansaidh

June

An t-Òg mhios