The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: Gaelic to English - G

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U |

English to Gaelic | Gaelic to English

G

Gàirdeanan

Arms

Gallaibh, Cataibh is Ros an Ear Ros, An t-Eilean Sgitheanach is Loch Abar

Caithness, Sutherland and Easter Ross, Skye and Lochaber

Gaoth

Wind

Geal

White

Geàrr-chunntasan Choinneamhan Luchd-stiùiridh

Minutes of Management Meetings

Gealach

Moon

Geamhradh, An

Winter

Geansaidh

Jumper

Gearran, An

February

Giblean, An

April

Glainne

Glass

Glainneachan

Glasses

Glan

Clean

Glas

Grey

Glasraich

Vegetables

Gleoc

Clock

Glùin

Knee

Glùinean

Knees

Goirid

Short

Gorm

Blue

Gràn

Cereal

Grian

Sun

Gruaidh

Cheek

Guailnean

Shoulders

Gualainn

Shoulder