The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: Gaelic to English - O

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U |

English to Gaelic | Gaelic to English

O

Ochd

Eight

Ochd-cheàrnach

Octagon

Òg mhios, An t-

June

Oidhche

Night

Oraindsear

Orange

Oraindsearan

Oranges

Òrd

Hammer

Òrdag

Thumb

Òrdagan na coise

Toes

Òr-Iasg

Goldfish