​​​​​​​Drama and Gaelic music workshops at Lochcarron Primary School

Drama and Gaelic music workshop at Lochcarron
Drama and Gaelic music workshop at Lochcarron Primary

The Highland Council’s Gaelic Team recently organised drama and Gaelic music workshops at Lochcarron Primary School.

All pupils attended the workshops lead by Kirsteen Graham and Alana Beaton. The workshops enabled the inclusion of Gaelic song and drama in the school’s Christmas performance.

Councillor Alister Mackinnon chair of the Highland Council’s Gaelic Strategy and Implementation Group said: “It is important that we continue to create and support activities around the Highland Council’s Associated School Groups where Gaelic education is provided.”

He continues: “This is good example of pupils developing a greater understanding of Gaelic language, culture and heritage.”

For further information please contact Shona.Paterson@highland.gov.uk

Chuir Sgioba na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd air dòigh bùithtean-obrach dràma agus ceòl Gàidhlig ann am Bun-Sgoil Loch Carrann o chionn ghoirid.

Bha na sgoilearan uile an làthair aig na bùithtean-obrach a bha air an stiùireadh le Kirsteen Ghreumach agus Alana Pheutan. Thug na bùithtean-obrach cothrom dhaibh òrain agus dràma Gàidhlig a thoirt a-steach do thaisbeanadh Nollaige na sgoile.

Thuirt Alasdair MacFhionghuin, Cathraiche Buidheann Ro-innleachd agus Buileachaidh na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd: “Tha e cudromach gun lean sinn air adhart a’ cruthachadh is a’ toirt taic do ghnìomhan timcheall air Buidhnean Sgoiltean Co-cheangailte Chomhairle na Gàidhealtachd far a bheilear a’ toirt seachad foghlam Gàidhlig.”

Lean e air adhart: “’S e deagh eisimpleir a tha seo de sgoilearan a bhith a’ leasachadh tuigse nas fheàrr air cànan, cultar agus dualchas na Gàidhlig.”

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh bho Shona.Paterson@highland.gov.uk

 

 

8 Jan 2019
How is this webpage?