The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

/ The Highland Council / Highland Council Gaelic Toolkit

Highland Council Gaelic Toolkit

Gaelic Toolkit

Dealing with the public

In the Classroom

Gaelic Phrasebook

Gaelic Glossary

Gaelic Organisations

Gaelic in Schools

Gaelic History

 

’S i a’ Ghàidhlig an cànan as aosta a thathas a’ bruidhinn ann an Alba agus tha dlùth dhàimh aice ri cultar beairteach is eadar-mheasgte. Aig aon àm, b’ i a’ Ghàidhlig prìomh chànan na dùthcha, ach on uair sin, chaidh geur-leanmhainn is dearmad a dhèanamh oirre. Gu h-iongantach, tha a’ Ghàidhlig fhathast beò san 21mh linn, còrr is 1500 bliadhna on a chaidh a stèidheachadh ann an Alba, agus thathas a’ dèanamh oidhirp mhòr gus dèanamh cinnteach gum mair an cànan is gun cleachd na ginealaichean ri tighinn i.Aig an aon àm tha ath bheothachadh mòr air tighinn air a’ chultar co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig, agus tha cho beothail is a tha e a’ cuideachadh gus math na Gàidhlig a thaiceadh is a chumail suas.Tha Comhairle na Gàidhealtachd a’ cur taic ri daoine, agus gam brosnachadh, gus an cuid Gàidhlig a thoirt air adhart. Thoir sùil air na goireasan seo gus tòrr a lorg a bhios gad chuideachadh airsona’ Ghàidhlig ionnsachadh. Listen to the Gaelic introduction here Gaelic is Scotland ’s oldest spoken language and is associated with a rich and varied culture. At one time Gaelic was the main language of the nation, but since then it has been subject to periods of persecution and neglect. Remarkably, Gaelic has survived into the 21st century, more than 1500 years since it was first established in Scotland , and now strenuous efforts are being made to ensure that the language continues to be used for generations to come. At the same time the language’s associated culture is experiencing a renewal of interest and the vibrancy that it currently enjoys will help shore up the fortunes of Gaelic itself. The Highland Council supports and encourages people to develop their Gaelic. Browse through this toolkit to find lots of tools to help you learn Gaelic.