The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - I

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

I

Ice-cream

Reòiteag (Also used for ice-lolly)

Information

Fiosrachadh

Inverness, Nairn and Badenoch and Strathspey

Inbhir Nis, Inbhir Narann is Baideanach agus Srath Spè

Island

Eilean