The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Supporting the pupils

Three children playing marbles

 

= Download

Tha sin math

That's good

Download mp3

Tha sin uabhasach math

That's very good

Download mp3

Math dhà-rireabh!

Excellent

Download mp3

'S math a rinn thu

You did well/well done

Download mp3

Sin e!

That's it

Download mp3

Abair balach math

What a good boy

Download mp3

Abair nighean mhath

What a good girl

Download mp3

'S e balach math a th' annad

You're a good boy

Download mp3

'S e nighean mhath a th' annad

You're a good girl

Download mp3

Dè mu dheidhinn seo a dhèanamh ...

What about doing this...

Download mp3

An do smaoinich thu air ...?

Did you think of ...? (informal/singular)

Download mp3

An do smaoinich sibh air ...?

Did you think of ...?

(formal/plural)

Download mp3

'S dòcha gum b' urrainn dhut ...

Perhaps you could ...? (informal/singular)

Download mp3

'S dòcha gum b' urrainn dhuibh ...

Perhaps you could ... ?

(formal/plural)

Download mp3

Feuch a-rithist

Try again

Download mp3

Tha sin nas fheàrr

That's better

Download mp3

Tha sin tòrr nas fheàrr

That's much better

Download mp3

Tha sin ceart

That's right

Download mp3

Tha e ceàrr

It's wrong

Download mp3

Conversation-maker

Tactile-word