The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Descriptions 4

 

= Download

Tha i blàth!

It's warm!

Download mp3

Tha i brèagha!

It's lovely!

Download mp3

Tha i ciùin!

It's calm!

Download mp3

Tha i grianach!

It's sunny!

Download mp3

Tha i teth!

It's hot!

Download mp3

Tha i tioram!

It's dry!

Download mp3

Tha i ceòthach!

It's misty!

Download mp3

Tha i fiadhaich!

It's wild!

Download mp3

Tha i fliuch!

It's wet!

Download mp3

Tha i fuar!

It's cold!

Download mp3

Tha i gaothach!

It's windy!

Download mp3

Conversation-maker

Tactile-word