The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Ulpan

Trèanaidh

Cha bhi Cùrsaichean Trèanaidh son oidean ga lìbhrigeadh tuilleadh gu Cèitean 2010. Ma tha sibh son tuilleadh fiosrachadh fhaighinn cuiribh fios gu: ceitidh@deiseal.co.uk no fònaibh gu Ceitidh aig 0131 449 6732. a dhol na àite.

Training Courses for tutors will not be delivered until May 2010. If you require additional information please contact: ceitidh@deiseal.co.uk or phone Katie on 0131 449 6732

For further information please download the following files: Bileag Cùrsa Ulpan 2009 | Ulpan luchd-oide Gàidhlig01 | Ùlpan tuilleadh fiosrachaidh Gàidhlig01