Naidheachd mhath a thaobh iomairtean Gàidhlig

Cllr Calum Munro, Chair of Gaelic Committee
Cllr Calum Munro, Chair of Gaelic Committee

An-dè aig Comataidh Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd, chaidh fàilte chridheil a chur air raon farsaing iomairtean a tha a’ cur taic ri leasachadh na Gàidhlig.
 
Fhuair Comhairlichean fios às ùr bho Chathraiche na Comataidh, an Comhairliche Calum Rothach, mu chòig iomairtean:

  • ‘Siuthad’ – Tachartas Dreuchdan Gàidhlig; 
  • Speak Gaelic; 
  • FilmG;
  • Duaisean Gàidhlig na h-Alba; agus
  • Taic Freumhan Coimhearsnachd

Chaidh suas ri 200 neach òg bho 11 àrd-sgoil le Comhairle na Gàidhealtachd an lùib a’ chiad Siuthad air-loidhne – tachartas dreuchdan Gàidhlig a tha air a chur air dòigh le Comhairle na Gàidhealtachd agus Leasachadh Sgilean na h-Alba. ’S àbhaist dhan tachartas a bhith air a chumail ann an Eden Court ann an Inbhir Nis san t-Samhain gach bliadhna ach chaidh a lìbhrigeadh air-loidhne ann an 2020 air sàillibh galar mòr-sgaoilte a’ choròna-bhìorais.
 
Chuir an Comhairliche Rothach fàilte air taic chom-pàirtichean is Mhinistearan airson an tachartais. Thuirt e: “Bu toil leam taing a thoirt dhan Oifigear Ionnsachadh is Leasachadh Coimhearsnachd Gàidhlig againn, Mairead Mulholland, a chuir ‘Siuthad’ air dòigh le com-pàirtichean gus fiosrachadh mu dhreuchdan Gàidhlig a thaisbeanadh agus cothroman a chomharrachadh ann an roinnean far a bheil sgilean Gàidhlig nam buannachd. Chleachd Sgioba na Gàidhlig, oifigearan foghlaim, agus Leasachadh Sgilean na h-Alba àrd-ùrlar Google sgoiltean Chomhairle na Gàidhealtachd airson sreath bhùithtean-obrach a chur air dòigh agus fiosrachadh a thoirt seachad mu na buidhnean a bha gan lìbhrigeadh.”
 
Chaidh innse dhan Chomataidh mu phròiseact ùr àrd-amasach le MG Alba gus taic a chur ri ionnsachadh Gàidhlig inbheach.
 
Thuirt an Comhairliche Rothach: “’S e seòrsa ionnsachaidh ùr, farsaing is ioma-thaobhach a th’ ann an ‘Speak Gaelic’ agus tha seo a’ tabhann dòigh-ionnsachaidh cho ioma-chùiseach ’s a tha air a bhith againn ann an ginealach. Bidh Speak Gaelic a’ dol air bhog bhon t-Sultain 2021 le cùrsa, làrach-lìn ionnsachaidh agus prògramadh a bhios a’ dol còmhla ris thar àrd-ùrlaran BBC Alba. Bidh Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig san Eilean Sgitheanach, na phrìomh chom-pàirtiche acadaimigeach.”
 
Lean e air adhart: “Tha mi fìor thoilichte gun robh oifigearan coimhearsnachd Chomhairle na Gàidhealtachd an lùib nan còmhraidhean aig ìrean dealbhachaidh a’ phròiseict.”
 
Chaidh meal an naidheachd agus dùrachdan a chur gu FilmG, an fharpais bhliadhnail dèanamh-fhilmichean, agus bliadhna shònraichte air a bhith aca leis an àireimh as motha de thagraidhean a-riamh. Uile gu lèir, tha 95 film agus 9 sgriobt am measg thagraidhean na bliadhna sa.
 
Thuirt an Comhairliche Rothach: “Tha sinn an dòchas gun tèid gu math le sgoiltean, sgoilearan is coimhearsnachdan na Gàidhealtachd a thaobh farpais FilmG.” 
 
Chaidh iomradh a thoirt air dà Dhuais Gàidhlig na h-Alba agus chuir Comataidh na Gàidhlig meal an naidheachd air an luchd-buannachaidh. Bhuannaich Hana agus Raonaid NicNèill Duais Innleachdas ann am Foghlam le ‘Clasrum Air an Oir’. ’S e sgoilear ann am Bun-Sgoil Mhalaig a th’ ann an Raonaid agus ’s e tidsear ann am Bun-Sgoil Mhalaig a tha na màthair, Hana. Cuideachd, ràinig FC Sonas farpais dheireannach Duaisean Gàidhlig na h-Alba, airson an cuid obrach ann a bhith a’ brosnachadh dhaoine òga gus a’ Ghàidhlig a chleachdadh ann an suidheachaidhean coimhearsnachd a’ cleachdadh dhùbhlain ball-coise mar phàirt de phròiseact Chomhairle na Gàidhealtachd air a stiùireadh le Dolina Ghrannd, Oifigear Ionnsachadh is Leasachadh Coimhearsnachd Gàidhlig.
 
Mu dheireadh, chuir an Comhairliche Rothach meal an naidheachd air sgoiltean Chille Mhoire agus Stafainn agus iad air iarrtas soirbheachail a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig airson taic a chur ri pròiseact coimhearsnachd na sgoile. Thug an t-Oifigear Ionnsachadh is Leasachadh Coimhearsnachd Gàidhlig, Shona NicPhàdraig, taic dhaibh leis an iarrtas. Thug am pròiseact ‘Taic Freumhan Coimhearsnachd’ seachad £2,200 airson taic is brosnachadh a thoirt do bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig taobh a-muigh a’ churraicealaim am measg sgoilearan Foghlam tron Ghàidhlig le bhith a’ tabhann barrachd chothroman do sgoilearan a bhith a’ bruidhinn na Gàidhlig taobh a-muigh a’ chlas, ann an diofar shuidheachaidhean. Bidh cothrom aig daoine òga ceangal a thogail le luchd-labhairt fileanta na Gàidhlig sa choimhearsnachd ionadail mar phròiseact eadar-ghinealaich. Bheir am pròiseact taic is leasachadh seachad a thaobh cànan nan sgoilearan tro ùine a’ churraicealaim agus taobh a-muigh an t-seòmair-theagaisg.
 
Gaelic initiatives gather good news acclaim
 
A wide range of initiatives supporting the development of the Gaelic language received a warm welcome yesterday at The Highland Council’s Gaelic Committee.
 
Councillors received an update from the Committee Chair Cllr Calum Munro on five initiatives:

  • Siuthad’ - Gaelic Careers Event; 
  • Speak Gaelic; 
  • Film G;
  • the Scottish Gaelic Awards; and
  • Taic Freumhan Coimhearsnachd.

Up to 200 young people from 11 Highland secondary schools joined the first online Siuthad - Gaelic careers events organised by Highland Council and Skills Development Scotland (SDS).  This event which normally takes place at Eden Court in Inverness each November was delivered virtually in 2020 due to the coronavirus pandemic.
 
Cllr Munro welcomed partner and Ministerial support for the event. He added: “I would like to thank our Gaelic Community and Learning officer Margaret Mulholland who organised ‘Siuthad’ with partners to showcase information on Gaelic careers and highlight opportunities in sectors where having Gaelic skills is an advantage. Highland Council’s schools Google platform was used by the Gaelic Team, education officials and SDS to incorporate a series of links to workshops and information about the organisations who delivered them.”
 
An ambitious new project by MG Alba to support adult Gaelic learning was introduced to the committee.
 
Councillor Munro said: “SpeakGaelic” is a new, wide-ranging, multi-faceted learning brand offering the most comprehensive approach to learning Scottish Gaelic in a generation. SpeakGaelic will launch from September 2021 with a course, a dedicated on-demand learning website and complementary programming across BBC ALBA platforms, and Sabhal Mòr Ostaig, the National Centre for Gaelic Language and Culture in Skye will be the lead academic partner.”
 
He added: “I am very pleased that Highland Council’s Community officers were stakeholders to support discussions during the project’s planning stages.”
 
Good wishes and congratulations were extended to FilmG - the annual Gaelic film-making competition, on their record year with the highest ever entries. In total, there are 95 films and 9 scripts in this year’s entries. 
 
Councillor Munro said: “We wish all Highland schools, pupils and community entries good luck in the FilmG competition.” 
 
Two Scottish Gaelic Awards were acknowledged and congratulated by the Gaelic Committee.
 
Firstly, Hana and Rachel MacNeil, for ‘Clasrum Air an Oir’, and their Innovation in Education Award.  Rachel is a pupil at Mallaig Primary school and her mother Hana is a teacher at Mallaig Primary school.
 
Secondly, FC Sonas were also finalists in the Scottish Gaelic Awards, for encouraging young people to use Gaelic in community settings using football challenges as part of a Highland Council project led by Dolina Grant, Gaelic Community and Learning officer.  
 
Finally, Cllr Munro congratulated Kilmuir and Staffin Primary schools on their successful application, supported by Shona Paterson, Gaelic Community and Learning Officer, to Bòrd na Gàidhlig to support a school community project. 
 
The project – ‘Taic Freumhan Coimhearsnachd’ – awarded £2,200 will primarily support and promote extra-curricular Gaelic usage among Gaelic Medium pupils by offering more opportunities for pupils to speak Gaelic out with the class in a variety of settings.
 
Young people will have the opportunity to engage with Gaelic fluent speakers within the local community in an inter-generational project. The project will support and enhance pupils’ language during curriculum time and out with the classroom.
 
 
 

24 Feb 2021