Comhairlichean a’ cur fàilte air ath-sgrùdadh is taic-ionnsachaidh Gàidhlig

Chair of the Council’s Gaelic Committee Cllr Calum Munro
Chair of the Council’s Gaelic Committee Cllr Calum Munro

Chuir Comhairlichean Chomhairle na Gàidhealtachd fàilte an-dè (23 Gearran) air toiseach ath-sgrùdaidh air lèirsinn is ro-innleachd Ghàidhlig an ùghdarrais ionadail.

Mhol iad cuideachd na thathar a’ dèanamh gus buaidh galar mòr-sgaoilte a’ choròna-bhìorais air lìbhrigeadh Foghlam na Gàidhlig san sgìre a mhaothachadh.

Thuirt Cathraiche Comataidh Gàidhlig na Comhairle, an Comhairliche Calum Rothach: “Tha mi fìor thoilichte gun deach ath-sgrùdadh air lèirsinn is ro-innleachd Ghàidhlig na Comhairle a thòiseachadh o chionn ghoirid agus tha Buill Chomataidh na Gàidhlig a’ coimhead air adhart ri bhith a’ cur ris an ath-sgrùdadh seo aig na bùithtean-obrach a bhios sinn a’ frithealadh.”

Fhuair comhairlichean fios às ùr cuideachd mu Fhoghlam Gàidhlig ann an Comhairle na Gàidhealtachd.

Chaidh innse do Bhuill gun deach bloga a chruthachadh tron ghlasadh gus am b’ urrainn do luchd-obrach tràth-ionnsachaidh taic a thoirt do theaghlaichean aig an taigh. Tha am bloga elchighland.com/learning-in-lockdown a’ tabhann beartas ghoireasan a chaidh a chruinneachadh gus taic a thoirt do theaghlaichean le clann ann an ìre bogaidh Gàidhlig aig an taigh.

Tha seiseanan-trèanaidh ‘Bitesize’ a’ dol beò a dh’aithghearr cuideachd agus bheir iad taic do luchd-obrach thràth-bhliadhnaichean ann a bhith a’ lìbhrigeadh làn-bhogadh sa Ghàidhlig do sgoilearan aig ìre tràth-ionnsachaidh.

Thug Buill fa-near do dhòigh-obrach ùr na Comhairle airson a bhith a’ clàrachadh sgoilearan gu Clas 1 ann am Foghlam tron Ghàidhlig agus seo a’ sealltainn gu bheilear a’ toirt co-ionannachd spèis dhan Bheurla is dhan Ghàidhlig. Thugadh fa-near cuideachd gu bheilear ag ùrachadh fiosrachadh mu FtG air duilleag chlàrachaidh làrach-lìn na Comhairle airson tuilleadh fiosrachaidh a thoirt do phàrantan is luchd-cùraim.

Chaidh raon ghoireasan air-loidhne a chruthachadh cuideachd le com-pàirtichean gus taic a thoirt do sgoilearan ann am FtG agus am pàrantan agus tha seo ri fhaotainn air hub ionnsachadh didseatach na Comhairle. Tha Oifigear Stòrasan Gàidhlig na Comhairle air taisbeanaidhean is bhidiothan a chruthachadh. Tha com-pàirteachas le FC Sonas a’ tabhann seiseanan ‘Ball-coise Beò’ a tha air an sruthadh beò gach seachdain do sgoiltean FtG uile Chomhairle na Gàidhealtachd agus tha mu 250 sgoilear is tidsear clàraichte an-ceartuair. Tha goireasan eile air-loidhne tro ‘Thinglink’ a’ brosnachadh sgoilearan gus an cuid Gàidhlig a chleachdadh agus a’ còmhdach chuspairean a leithid slàinte, an t-sìde, cur-seachadan, biadh is deoch agus ‘mo theaghlach’.

Chaidh an tachartas dreuchdan Gàidhlig ‘Siuthad’, as àbhaist a bhith air a chumail ann an Eden Court gach bliadhna, a chumail air-loidhne le taic bho sgiobaidhean Foghlaim agus Gàidhlig na Comhairle a bha ag obair còmhla ri Leasachadh Sgilean na h-Alba.

Ann an com-pàirteachas leis a’ Chaidreabhas a Tuath – an caidreabhas leasachaidh roinneil eadar ochd ùghdarrasan ionadail mu thuath – thathar air adhartas a dhèanamh ann a bhith a’ toirt taic is goireasan do luchd-obrach foghlaim a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig. Tha na bhidiothan air-loidhne seo a’ toirt cothrom do luchd-obrach taic a chur ri ionnsachadh aig an taigh tro ghoireasan, bhidiothan agus gnìomhan do sgoilearan.

Thuirt Cathraiche Chomataidh na Gàidhlig, an Comhairliche Calum Rothach: “Bu mhath leam an luchd-obrach Foghlaim is Leasachaidh Gàidhlig againn a mholadh airson na bha agus a tha iad a’ dèanamh gus geallaidhean na Comhairle a thaobh na Gàidhlig a thoirt air adhart. Tha an cruthachalachd is an cuid obrach air sgoilearan, pàrantan agus tidsearan a chuideachadh gu mòr seach gu bheil na goireasan is an trèanadh a’ toirt taic dhaibh uile.

“Bu toil leam cuideachd fàilte a chur air na dreuchdan maireannach a chaidh a lìonadh às ùr airson Ceannardan Gàidhlig ann am Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis agus Bun-Sgoil Shlèite agus Prìomh Thidsear (Gàidhlig) ann am Bun-Sgoil Ullapuil. Tha na h-obraichean seo a’ sealltainn gu bheil dreuchd Foghlam tron Ghàidhlig a’ sìor fhàs agus gu bheil dealas aig a’ Chomhairle a thaobh a’ chànain.”

Councillors welcome Gaelic review and learning support

Highland Councillors yesterday welcomed the start of a review of the local authority’s Gaelic vision and strategy. They also commended actions that have been taken to mitigate the impact of the coronavirus pandemic on the delivery of Gaelic Education in the region.

Chair of the Council’s Gaelic Committee Cllr Calum Munro said: “I am very pleased that a review of the Council’s Gaelic vision and strategy has recently been initiated and Members of the Gaelic Committee are looking forward to contributing to this review at workshops we will be attending.”

At a meeting of the Council’s Gaelic Committee today (23 February) councillors were updated on Gaelic Education in The Highland Council.

Members were informed that during lockdown a blog was created to enable early learning education practitioners to support families at home.  The blog elchighland.com/learning-in-lockdown  provides a wealth of resources gathered to support the delivery of online learning for families with children in the Gaelic immersion stage of learning at home.

Online ‘Bitesize’ training sessions are also due to go live for early years practitioners to support them in their ongoing training requirements to deliver Gaelic total immersion for early learning pupils.

Members noted the Council’s refreshed approach to the enrolment of pupils into Primary 1 Gaelic Medium Education which demonstrates a commitment to providing equal respect for English and Gaelic and that GME information on the Council’s website enrolment page is being updated to support parents and carers with families who would like to find out more.

A range on online resources to support Gaelic Medium Education pupils and their parents at home has also been created with partners and is available on the Council’s digital learning hub. Presentations and videos have been created by the Council’s Gaelic Resources Officer. A partnership with FC Sonas offers weekly live streamed sessions of “Ballcoise Beò” to all Highland Council GME schools and currently has around 250 pupils and teachers registered. Other online resources through “Thinglink” cover topics such as health, the weather, hobbies, food and drink and ‘my family’ to encourage pupils to use their Gaelic.

The annual careers development event ‘Siuthad’ normally held ‘in-person’ was this year held online supported by the Council’s Education and Gaelic Teams working with Skills Development Scotland.

In partnership with the Northern Alliance (the regional improvement collaborative between eight north local authorities) progress has also been made towards providing support and resources for education staff who are Gaelic Learners. These online facilities are enabling staff to support learning Gaelic at home, through resources, videos and activities for pupils.

Gaelic Committee Chair Cllr Calum Munro said: “I commend our Gaelic Education and Development staff for all their continuous ongoing hard work to progress the Council’s commitments for Gaelic. Their creativity and partnership working have paid dividends for pupils, parents and teachers as resources and training have been provided to support all.

“I would also like to welcome the recent appointments of permanent Gaelic Head Teachers for Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis and Bun-sgoil Shlèite and the Principal Teacher (Gaelic) at Ullapool Primary whose posts demonstrate the growing role of Gaelic Medium provision and the Council’s commitments to the language.”

24 Feb 2021