Tha cruth atharrachadh ri thighinn air modhan ionnsachaidh na Gàidhlig le cùrsa ùr ionnsachaidh a tha cho iomlan ’s a ghabhas, SpeakGaelic, ga chur air bhog Dihaoine 15 Dàmhair.

Issued by MG ALBA

More here

Tha seo a’ ciallachadh gum bi daoine a tha nan luchd-ionnsachaidh mar-thà, no a tha a’ tighinn thuige às ùr, a’ togail modhan ionnsachaidh a tha gu tur a’ freagairt orra fhèin, agus a dh’fhaodas iad atharrachadh a rèir an toil.

Bho Dihaoine 15 Dàmhair, bidh an t-susbaint SpeakGaelic air fad airson fìor luchd-tòiseachaidh aig ìre A1 ri fhaotainn air làrach-lìn SpeakGaelic, le prògraman rim faotainn aig an aon àm air iPlayer a’ BhBC, BBC Sounds, YouTube agus seirbheisean sruthadh fuaime eile.

Bidh ionnsachadh aghaidh-ri-aghaidh cuideachd ri fhaotainn, le clasaichean Gàidhlig ionadail agus oidean a’ tighinn air bòrd le SpeakGaelic, a’ frithealadh air luchd-ionnsachaidh a tha ag iarraidh àrainneachd ionnsachaidh nas iomlan, le susbaint nam meadhanan a’ cur ri slighe ionnsachaidh a tha eadhoin nas coileanta.

Thathas a’ moladh a’ phròiseict ionnsachaidh seo mar chothrom ionnsachadh na Gàidhlig atharrachadh gu bunaiteach, le susbaint dhaibhsan a tha airson a’ Ghàidhlig a thogail airson a’ chiad uair, agus dhaibhsan a dh’iarradh na sgilean aca a dhaingneachadh. 

The approach to learning Gaelic is set to be transformed when a new comprehensive language learning course, SpeakGaelic, launches this Friday, October 15.

This approach will mean that new and existing Gaelic learners will experience a truly flexible and adaptable personal experience, allowing individuals to learn Gaelic in whatever way suits them best.

On Friday, October 15, all of the SpeakGaelic content for beginners at level A1 will become available on the SpeakGaelic website, with programmes available simultaneously on BBC iPlayer, BBC Sounds, YouTube and other major audio streaming services.

Face-to-face learning will also be available with local Gaelic classes and tutors adopting SpeakGaelic, catering to those seeking a more structured learning environment with additional media content providing an even more immersive experience.

This multiplatform learning project is being hailed as a game-changer for Gaelic learning, focusing not only on beginners wishing to learn Gaelic but also those who would like to refresh their skills. 

14 Oct 2021