Spòrs Gàidhlig a’ toirt prògram chleasan dà-latha do sgoilearan Àrd-Sgoil Gheàrrloch

Gairloch High pupils gorge walking with Spòrs Gàidhlig at Lair River, Achnashellach
Photo of Gairloch High pupils gorge walking with Spòrs Gàidhlig at Lair River, Achnashellach

Tha Spòrs Gàidhlig, a tha mar phàirt de Chomunn na Gàidhlig, a’ tabhann raon farsaing de chleasan ionnsachaidh air a’ bhlàr a-muigh. Tha cothrom aig daoine òga a tha an lùib foghlam Gàidhlig an cànan a chleachdadh ann an àrainneachd neo-fhoirmeil is spòrsail.

Tron t-seachdain mu dheireadh de theirm an fhoghair, thug Spòrs Gàidhlig cothrom do sgoilearan àrd-sgoile ann an Àrd-Sgoil Gheàrrloch pàirt a ghabhail ann am prògram dà-latha de chleasan dùbhlanach air a’ bhlàr a-muigh. Ghabh còig sgoilearan deug a tha fileanta, agus còig sgoilearan fichead a tha nan luchd-ionnsachaidh, pàirt sna seiseanan.

Gairloch High pupils gorge walking with Spòrs Gàidhlig at Lair River, Achnashellach

Photo of: Gairloch High pupils gorge walking with Spòrs Gàidhlig at Lair River, Achnashellach

Thuirt Cathraiche Comataidh Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd, an Comhairliche Calum Rothach, “Tha mi fìor thoilichte cluinntinn mu na cothroman ionnsachaidh air a’ bhlàr a-muigh a chuir Spòrs Gàidhlig air dòigh do sgoilearan Foghlam tron Ghàidhlig agus do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ann an Àrd-Sgoil Gheàrrloch, le taic bho Chomhairle na Gàidhealtachd.”

Lean e air adhart, “Tha an tachartas na dheagh eisimpleir de dh’iomairtean neo-churraicealach do dhaoine òga a tha air an lìbhrigeadh taobh a-staigh na coimhearsnachd aca fhèin agus a tha a’ neartachadh is a’ cur ri cleachdadh na Gàidhlig, fhad ’s a thathar cuideachd a’ cur taic ri slàinte is sunnd nan sgoilearan.”

Thuirt sgoilear àrd-sgoile bho Àrd-Sgoil Gheàrrloch, a ghabh pàirt san tachartas, “Thàinig Spòrs Gàidhlig gu Àrd-Sgoil Gheàrrloch airson dà latha aig toiseach na Dàmhair. Bha mise an lùib buidheann nam fileantach agus chaidh sinn gu Abhainn Làire ann an Achadh nan Seileach far an robh sinn a’ claiseachd fad an latha. Bha an t-uisge fuar ach bha deiseachan-fliuche againn dh’fhàs sinn cleachdte ris! Bha an abhainn gu math làn ach bha an luchd-stiùiridh uabhasach fhèin cuideachail is càirdeil. Bha e cudromach gun robh sinn ag èisteachd riutha agus ag obair mar sgioba. Tha mise sa cheathramh bliadhna, ag ionnsachadh a’ chànain, agus chan eil mi fileanta fhathast. Mar sin, bha a’ Ghàidhlig rud beag doirbh dhomh ach tha mi a’ smaoineachadh gun do dh’ionnsaich mi tòrr. Bha spòrs air leth againn agus chòrd an latha glan rinn air fad. Bu toil leam taing mhòr a thoirt do Spòrs Gàidhlig agus tha sinn an dòchas gun till iad a dh’aithghearr! Tha Spòrs Gàidhlig sgoinneil!”

Thuirt Dòmhnall Morris, Co-òrdanaiche Spòrs Gàidhlig, “Tha e an-còmhnaidh tlachdmhor dhuinn tadhal air Àrd-Sgoil Gheàrrloch, agus bha an turas seo math dha-rìribh cuideachd. Bha na sgoilearan cho sunndach, bha ùidh mhòr aca sna cleasan, agus bha iad an-còmhnaidh deònach a’ Ghàidhlig a chleachdadh san sgioba. Tha sinn cuideachd taingeil gu bheil sinn a’ faighinn taic leantainneach bhon Àrd-Sgoil agus bho Sgioba Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd.”

Spòrs Gàidhlig delivers a two-day programme of activities for Gairloch High pupils

Spòrs Gàidhlig, Comunn na Gàidhlig’s outdoor education organisation, offer a wide range of outdoor learning activities for Gaelic education young people to participate in, while having the opportunity to use their Gaelic language in an informal and fun environment.

During the last week of the autumn term, Spòrs Gàidhlig offered Gairloch High secondary pupils the opportunity to engage in a two-day programme of challenging outdoor pursuits. A total of fifteen fluent pupils and twenty-five learner pupils took part in the outdoor learning sessions.

Gairloch High pupils gorge walking with Spòrs Gàidhlig at Lair River, Achnashellach

Photo: Spòrs Gàidhlig Coordinator instructs Gairloch High pupils at Lair River, Achnashellach

The Highland Council Chair of the Gaelic Committee, Cllr Calum Munro said, “I am delighted to hear of the outdoor learning opportunities that Spòrs Gàidhlig, with support from The Highland Council, organised for both Gaelic medium and learner pupils from Gairloch High.”

He continued, “This event is a fine example of Gaelic extra-curricular initiatives for young people that are delivered within their local community which enhance and increase their Gaelic language usage, while also supporting their health and wellbeing.”

A secondary pupil from Gairloch High who participated in the two-day event said, “Spòrs Gàidhlig came to Gairloch High school for two days at the start of October. The fluent group that I was part of went to Lair River at Achnashellach and we were gorge walking all day. The water was cold, but we got used to it because of the wetsuits that were provided. The water levels on the river were very high but the instructors were very helpful and friendly. It was important that we listened to them and worked as a team. I’m in fourth year, learning the language and not fluent yet, so the Gaelic was a little difficult for me, but I think I learned a lot. The day was great fun and we all enjoyed it. Many thanks to Spòrs Gàidhlig and we hope that they will be back soon! Spòrs Gàidhlig are amazing!”

Dòmhnall Morris, Coordinator of Spòrs Gàidhlig said, “It is always a pleasure for us to visit Gairloch High School, and this trip was no exception. The pupils are very enthusiastic and engaged, and always willing to use their Gaelic with our team. We are also grateful for the continued support we get from the High School, and The Highland Council’s Gaelic Team.”

31 Oct 2023