Gaelic Open Day in Bun-sgoil Shlèite

photo

A successful Gaelic Information Day and Fun Event was held in Sleat, organised in partnership with Bun-sgoil Shlèite and The Highland Council’s Gaelic Community Learning and Development Officer.
The event, which was aimed at parents and guardians’ of 0-5 year old children, gave those who came along the opportunity to find out about the benefits of bilingualism. 


Representatives from Sabhal Mòr Ostaig, Bòrd na Gàidhlig and Gaelic4Parents of Stòrlann were present and provided information on the resources available to support Gaelic Medium Education.
Parents had the opportunity to speak to the Council’s Community Learning and Development Officer and teachers of Bun-sgoil Shlèite about Gaelic Medium Education. They also were able to pick up CD’s, books and leaflets and get information on specific websites featuring preschool Gaelic activities, as well as look at literacy and numeracy resources that used within the early years.


Over 30 toddlers and young children came along and there was lots of fun activities available including face painting, bouncy castle and team games. 
Refreshments and home baking were provided on the day by Bun-sgoil Shlèite Parent Council.


Council Hamish Fraser, Chair of the Gaelic Implementation Group said: “Gaelic Open Days are important as they give parents the opportunity to see the resources which are available and also show the support which the Council and other agencies provide in relation to Gaelic Education.”


Mrs Angela MacGillivary, a parent who has a child in the Bun-sgoil Shlèite and a child in the Gaelic Nursery said: "It was great to see so many families, and the kids really enjoyed the day. Events like these are so important in providing up-to-date information about Gaelic-medium education, the resources available and all its benefits. It was also great to enjoy a day like this where Gaelic was being spoken by young and old alike."

Latha Fosgailte Gàidhlig ann am Bun-Sgoil Shlèite

Chaidh Latha Fiosrachaidh agus Spòrsail Gàidhlig fìor shoirbheachail a chumail ann am Bun-Sgoil Shlèite o chionn ghoirid, mar chom-pàirteachas eadar an sgoil agus an t-Oifigear Ionnsachaidh agus Leasachaidh Coimhearsnachd bho Sgioba na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd.

Bha an tachartas ag amas air pàrantan agus luchd-glèidhidh chloinn aois 0-5, agus bha cothrom aig pàrantan fiosrachadh fhaighinn mu na buannachdan a tha an lùib dà-chànanais.

Bha riochdairean bho Shabhal Mòr Ostaig, Bòrd na Gàidhlig agus Gaelic4Parents aig Stòrlann an làthair agus thug iad seachad fiosrachadh mu na stòrasan a tha ri fhaotainn gus taic a chur ri Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig.

Bha cothrom aig pàrantan bruidhinn ris an Oifigear Ionnsachaidh agus Leasachaidh Coimhearsnachd agus tidsearan Bun-Sgoil Shlèite mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus bha cothrom aca CDan, leabhraichean is bileagan a thogail agus fiosrachadh fhaighinn mu làraich-lìn shònraichte a bha ag amas air cleasan ro-sgoile Gàidhlig, a bharrachd air sùil air stòrasan litearrais agus àireamhachd a thathar a’ cleachdadh sna tràth-bhliadhnaichean.

Bha còrr is 30 pàiste an làthair agus bha tòrr chleasan ann – peantadh aodainn, caisteal bocadaich agus geamaichean nam measg.

Thug Comhairle Phàrant Bun-Sgoil Shlèite seachad deochan is bèicearachd air an latha fhèin.

Thuirt an Comhairliche Sheumais Friseal bho Bhuidheann Buileachaidh na Gàidhlig: “Tha Làithean Fosgailte Gàidhlig cudromach seach gu bheil iad a’ toirt cothrom do phàrantan sùil a thoirt air na stòrasan a tha ri fhaotainn agus cuideachd beachd fhaighinn air an taic a tha a’ Chomhairle agus buidhnean eile a’ toirt seachad a thaobh Foghlam Gàidhlig.” 

Thuirt a’ Bh-uas Angela NicGilleBhràth, pàrant aig a bheil pàiste ann am Bun-Sgoil Shlèite agus pàiste eile san Sgoil-àraich Ghàidhlig “Bha e sgoinneil na h-uimhir de theaghlaichean fhaicinn, agus chòrd an latha glan ris a’ chloinn.  Tha tachartasan mar seo cho cudromach gus fiosrachadh ùr a thoirt seachad mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, na stòrasan a gheibhear, agus na buannachdan a tha na lùib.  Bha e fìor mhath latha mar seo a chur seachad far an robh sean is òg a’ bruidhinn na Gàidhlig còmhla.”

 

 

 

19 May 2016
Tell us something about this topic How is this webpage?