The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: Gaelic to English - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U |

English to Gaelic | Gaelic to English

C

Cinn-latha Choinneamhan

Meeting Dates

Co-bhòrd Poileis a’ Chinn a Tuath

Northern Joint Police Board

Co-bhòrd Luachaidh

Valuation Joint Board

Co-bhùird

Joint Boards

Co-chomataidhean

Joint Committees

Co-chomataidh air Clann is Daoine Òga

Joint Committee on Children and Young People

Co-chomataidh Gnìomha airson Cùram Coimhearsnachd

Joint Committee for Action in Community Care

Coinneamhan Roinne

Area Meetings

Comataidh an Sgrùdaidh

Audit and Scrutiny Committee

Comataidh an Fhoghlaim, a’ Chultair is an Spòrs

Education, Culture and Sport Committee

Comataidh Dealbhachaidh, Àrainneachd is Leasachaidh

Planning, Environment and Development Committee

Comataidh na Còmhdhail, na h-Àrainneachd is Seirbheisean na Coimhearsnachd

Transport, Environmental and Community Services Committee

Comataidh nan Goireasan

Resources Committee

Comataidh na Gàidhlig

Gaelic Committee

Comataidh Taigheadais is Obair Shòisealta

Housing and Social Work Committee

Cuairt-iomradh – Fiosrachadh dha Buill

Bulletin - Information for Members

Cupannan

Cups

Currain

Carrots

   

Curran

Carrot