Coronavirus COVID-19

Free Helpline 0300 303 1362 for advice on volunteering, or getting help with food, welfare or business support.

Check the latest updates

Schools closed today

Find out which schools are closed today

Schools closed today, read more

Information on choosing a setting and how to enrol

What is ELC all about and is it for us?

Information on choosing a setting and how to enrol, read more

Back to school

Read the latest updates on the planned return to school

Back to school, read more

Tha cruth atharrachadh ri thighinn air modhan ionnsachaidh na Gàidhlig le cùrsa ùr ionnsachaidh a tha cho iomlan ’s a ghabhas, SpeakGaelic, ga chur air bhog Dihaoine 15 Dàmhair.

14 Oct 2021

The approach to learning Gaelic is set to be transformed when a new comprehensive language learning course, SpeakGaelic, launches this Friday, October 15.

Seinneadairean a’ toirt dhachaigh buinn òir, taisbeanadh Clàrsaich agus Còisirean Gàidhlig a’ tighinn còmhla a’ seinn

14 Oct 2021

Performers bring home gold, Clàrsach showcase and Gaelic Choirs come together in song

Bàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich ga ainmeachadh ro Fharpais Chrìochnachaidh Bonn Òir a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail

13 Oct 2021

Bard of An Comunn Gàidhealach announced ahead of The Royal National Mòd’s Gold Medal Final

Newsroom