2020 press releases

  • Iomain@a’ Bhucht

    Published 1 Oct 2018

    Tha Iomain Cholmcille – am pròiseact iomain Gàidhlig – air obrachadh ann an com-pàirteachas le Sgioba Ghàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd gus tachartas iomain nàiseanta le sianar air gach taobh a chur air dòigh airson sgoilearan P4 gu P7 ann am Foghlam tron Ghàidhlig bho sgoiltean air feadh na h-Alba.