2014 press releases

  • Cheannard san Eadar-ama gu Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

    Published 18 Jul 2014

    Tha Comhairle na Gàidhealtachd air a’ Bh-uas Seònaid NicLeòid a chur an dreuchd mar Cheannard san Eadar-ama gu Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

  • A' GHÀIDHEALTACHD A' CUR FÀILTE AIR AN T-SAOGHAL

    Published 7 Jul 2014

    Eadar coin-chaorach is coimhead nan reultan, fìdhlearan is itealain, ceatharnaich threuna is seiseanan ciùil, tha a' Ghàidhealtachd deiseil airson a taisbeanadh fhèin don t-saoghal san t-Sultain is san Dàmhair rè prògram fad dà mhìos a chuireas fàilte air Bliadhna an Tilleadh Dhachaigh.

Available months for 2014