Gaelic medium education

Making a request for Gaelic Medium Primary Education in your local area

A’ Dèanamh Iarrtas airson Solar Ionadail Foghlam Bun-sgoile tron Ghàidhlig (FBtG)

Tha Achd an Fhoghlaim (Alba) 2016 a’ mìneachadh pròiseas do phàrantan airson measadh iarraidh a thaobh feum air Foghlam Bun-sgoile tron Ghàidhlig (FBtG) san sgìre ionadail aca.

Chaidh Stiùireadh Reachdail mu Fhoghlam Gàidhlig fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig, a’ bhuidheann phoblach nàiseanta le dleastanas airson cànan na Gàidhlig. Tha seo a’ gabhail a-steach stiùireadh mun phròiseas iarrtas measaidh FBtG agus fiosrachadh is stiùireadh coitcheann mu mar a tha foghlam Gàidhlig air a lìbhrigeadh an-ceartuair ann an Alba. Tadhail air Foghlam Alba airson stiùireadh reachdail.

Mar a nithear iarrtas airson measadh FBtG

Mas e pàrant a th’ annad a tha airson iarrtas a dhèanamh airson measadh air feum air FBtG a’ buntainn ris an leanabh agad, bu chòir dhut an Stiùireadh Reachdail a leughadh agus a bhith mothachail mun fhianais a dh’fheumas tu a chur a-steach còmhla ris an iarrtas agad.

Bu chòir do phàrantan fios a chur sa chiad àite chun an ùghdarrais ionadail airson faighneachd mu FtG sa bhun-sgoil dhan leanabh aca. Lìonaibh am foirm airson measadh iarraidh gus an urrainnear measadh a dhèanamh air iarrtas airson Foghlam tron Ghàidhlig sa bhun-sgoil.

Bu chòir foirmichean a chur tro phost-d gu gaelic@highland.gov.uk.


Making a Request for Local Provision of Gaelic Medium Primary Education (GMPE)

The Education (Scotland) Act 2016 lays down a process for parents to request an assessment of the need for Gaelic medium primary education (GMPE) in their local area. 

Statutory Guidance on Gaelic Education has been published by Bòrd na Gàidhlig, the national public body with responsibility for the Gaelic language. This includes guidance on the GMPE assessment request process as well as general information and guidance on how Gaelic education is currently delivered in Scotland. This statutory guidance is available from Education Scotland.

How to request a GMPE assessment 

If you are a parent who wishes to request an assessment of the need for GMPE in relation to your child, you should familiarise yourself with the Statutory Guidance and be aware of the evidence you will need to include with your request. 

Parents in the first instance should contact the local authority to enquire about their child accessing GMPE. Please complete the form to request an assessment to assess the need for Gaelic primary education.

Forms should be emailed to gaelic@highland.gov.uk.