Gaelic

Plana Gàidhlig - Gaelic Language Plan 2023-2028

Co-chomhairleachadh Poblach air Dreachd Plana Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd 2023–28

Gàidhlig

Tha an co-chomhairleachadh poblach seo a’ cur fàilte air dreachd de cheathramh Plana Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd 2023–28 airson breithneachadh is beachdachadh.

Chaidh am Plana ullachadh fo Earrainn 2 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. Tha a’ Chomhairle a’ toirt cuireadh dhan phoball beachdachadh air a’ Phlana agus bidh seo a’ gabhail a-steach a bhith a’ pròiseasadh an dàta agaibh.

Thèid breithneachadh air na beachdan agaibh agus cuiridh sin fiosrachadh ris an ath dheasachadh dhen Phlana a thèid a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig airson aonta san Ògmhios 2023.

Luchdaich a-nuas agus coimhead air a' Phlana

Luchdaich a-nuas agus coimhead air geàrr-chunntas den Phlana

Bidh an co-chomhairleachadh beò gu 21 Giblean 2023.

Gheibhear an co-chomhairleachadh an seo:

Plana Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd 2023-2028

Ma tha feum agaibh air fiosrachadh sam bith a bharrachd mun t-suirbhidh seo, no ma tha sibh ag iarraidh na sgrìobhainn seo ann an cruth eile, cuiribh fios gu glp@highland.gov.uk.

Feumaidh a’ Chomhairle a-nis fiosrachadh pearsanta a phròiseasadh a rèir Riaghladh Coitcheann an Dìon Dàta. Airson tuilleadh fiosrachaidh, tadhailibh air a' phoileasaidh prìobhaideachd.

Thèid freagairtean a’ cho-chomhairleachaidh a cho-roinn le Bòrd na Gàidhlig agus Astar Media, companaidh dàimh phoblaich a tha a’ cur nan tachartasan co-chomhairleachaidh air dòigh.

Am Plana Gàidhlig làithreach (2018-2023)

Chithear am Plana Gàidhlig làithreach air an làrach-lìn againn.

Plana Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd 2018-2023


Public Consultation on The Highland Council's Draft Gaelic Language Plan 2023-2028

English

This public consultation introduces the draft of The Highland Council’s fourth Gaelic Language Plan 2023–28 for consideration and comment.

The Plan has been prepared under Section 2 of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005.

The Council invites members of the public to comment on the Plan and this will involve the processing of your data. Your comments will be considered and will inform the next iteration of the Plan which will be submitted to Bòrd na Gàidhlig for approval in June 2023.

Download and view the Plan (Gaelic and English versions)

Download and view a Summary of the Plan

The consultation will be available until 21 April 2023.

Consultation survey - Gaelic Language Plan 2023-2028

If you require any additional information about this survey, or would like this document in an alternative format, you can email us at glp@highland.gov.uk

The Council is required to process personal information in line with the General Data Protection Regulation (GDPR). To find out what we do with your information and what your rights are, read our privacy notice.

Consultation responses will be shared with Bòrd na Gàidhlig and Astar Media, a PR company tasked with organising the consultation drop-in events.

Current Gaelic Language Plan (2018-2023)

The current Gaelic Language Plan is available on our website.

The Highland Council Gaelic Language Plan 2018-2023