Gaelic

Plana Gàidhlig - Gaelic Language Plan 2023–2028

Co-chomhairleachadh Poblach air Dreachd Plana Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd 2023–2028

Tha an co-chomhairleachadh poblach seo a-nis dùinte.

Tapadh leibh airson ur beachdan a chur thugainn air a’ Phlana Ghàidhlig againn airson 2023–2028.

Thèid breithneachadh air na beachdan agaibh agus cuiridh sin fiosrachadh ris an ath dheasachadh dhen Phlana a thèid a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig airson aonta san Ògmhios 2023.

Luchdaich a-nuas agus coimhead air a' Phlana

Luchdaich a-nuas agus coimhead air geàrr-chunntas den Phlana

Ma tha feum agaibh air fiosrachadh sam bith a bharrachd cuiribh fios gu glp@highland.gov.uk.

Am Plana Gàidhlig làithreach (2018–2023)

Chithear am Plana Gàidhlig làithreach air an làraich-lìn againn.

Plana Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd 2018-2023


Public Consultation on The Highland Council's Draft Gaelic Language Plan 2023–2028

This public consultation is now closed.

Thank you for submitting your feedback on our draft Gaelic Language Plan 2023–2028.

Your comments will be considered and will inform the next iteration of the Plan which will be submitted to Bòrd na Gàidhlig for approval in June 2023.

Download and view the Plan (Gaelic and English versions)

Download and view a Summary of the Plan

Current Gaelic Language Plan (2018–2023)

The current Gaelic Language Plan is available on our website.

The Highland Council Gaelic Language Plan 2018-2023

If you require further information then please email glp@highland.gov.uk.